Logowanie

W Gimnazjum nr 3 im.Szarych Szeregów w Przemyślu realizowany jest Rządowy Program Integracji Społeczności Romskiej
w Polsce na lata 2014-2020
.

Zadanie realizowane jest z otrzymanej dotacji celowej od Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

W 2016 roku w szkole realizowane są zadania:

1. Wycieczka integracyjna dla dzieci romskich i polskich.

2. Ubezpieczenie uczniów romskich od następstw nieszczęśliwych wypadków.

3. Doposażenie miejsca pracy asystenta romskiego.

4. Zakup podręczników szkolnych oraz artykułów szkolnych dla uczniów romskich.