Logowanie

 

 

 

11 marca 2008 roku nasza szkoła otrzymała Rejonowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. 26 września 2011 roku zostaliśmy przyjęci do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
9 grudnia 2014 r. w Warszawie otrzymaliśmy Certyfikat Krajowy!!!

 

 

Szkoła Promująca Zdrowie

Definicja

Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

- dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
- podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia.

 

Standardy 

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto: 

 1. Pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.
 2. Zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający
  - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodzicom) i społeczności lokalnej,
  - skuteczności i długofalowości działań. 
 3. Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności. 
 4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający:
  - osiąganiu satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników,
  - zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,    
  - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej
 5. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.


Początki

W 2007 roku Gimnazjum nr 3 uchwałą Rady Pedagogicznej podjęło decyzję o ubieganie się o przyjęcie do sieci Szkół Promujących Zdrowie. Powołano koordynatora Szkolnego Zespołu Promującego Zdrowie. Została nim pani Jolanta Chmielewska wspierana przez pana Zdzisława Wajdę (zastępca). W skład Szkolnego Zespołu weszli również: pani Katarzyna Ciesielska, pani Beata Janiuś,pan Antoni
Kanas, pani Małgorzata Klepacka, pani Hanna Kopciewicz, pani Jolanta Kozłowska, pani Małgorzata Panecka, pani Ewa Pawłowska, pani Ewa Prajzner, pani Lubomira Stepan i pani Jadwiga Tomczyk.

11 marca 2008 roku Gimnazjum Nr 3 otrzymało Certyfikat Rejonowy Szkoły Promującej Zdrowie i tym samym znalazło się w Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

 

Formy monitorowania działań na rzecz promocji zdrowia

1. Ankiety dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły - zgodnie ze standardami SzPZ.
2. Obserwacja zachowań uczniów.
3. Wywiady środowiskowe.
4. Rozmowy z uczniami.
5. Spostrzeżenia i uwagi nauczycieli.
6. Rady Pedagogiczne.
7. Sprawozdania semestralne z działalności organizacji szkolnych i zajęć pozalekcyjnych.
8. Działania szkolnego koordynatora.


Formy propagowania działań szkoły na rzecz promocji zdrowia

1. Udział w imprezach propagujących zdrowy styl życia w szkole i w środowisku.
2. Ekspozycje prac plastycznych uczniów szkoły - Mała Galeria.
3. Ścienne gazetki tematyczne.
4. Wystawy w czasie Dni Otwartych Szkoły i Dni Nauki.
5. Gazetka szkolna "Gimzeta".
6. Puchary sportowe.
7. Kronika szkolna.
8. Działaność Samorządu Szkolnego.
9. Reportaże i fotoreportaże z imprez i uroczystości szkolnych.
10. Książka protokołów Rady Pedagogicznej.
11. Wywiadówki szkolne.
12. Strona internetowa szkoły.


Ewaluacja

 1. Bieżąca, polegająca na obserwacji i monitorowaniu efektów podejmowanych działań.
 2. Końcowa, poprzez ankiety skierowane do uczniów, rodziców i pracowników szkoły, mająca na celu określenie stopnia realizacji wdrożonych i przeprowadzonych działań.

 

Cele priorytetowe i sposoby ich realizacji

Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia, na podstawie obserwacji, ankiet, rozmów z uczniami, Samorządem Szkolnym, wywiadów z rodzicami i pracownikami szkoły, ustalił następujące cele priorytetowe:

- rozbudzanie zainteresowań własnym zdrowiem,
- kształtowanie umiejętności dbania o własne zdrowie i higienę osobistą,
- eliminowanie złych przyzwyczajeń dotyczących odżywiania,
- kształtowanie umiejętności radzenia sobie z problemami wieku dojrzewania,
- wyrabianie u uczniów postawy odpowiedzialności za swoje postępowanie,
- dostarczanie wiedzy na temat uzależnień i ich negatywnym wpływie na zdrowie,
- kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec innych ludzi.

 

Cele zostały zebrane w pięciu kierunkach działań:

1. Zdrowy styl życia
2. Higiena osobista
3. Ruch i wypoczynek
4. Problemy wieku dojrzewania
5. Uzależnienia

Współpraca

Dla pełnej realizacji wyznaczonych celów współpracujemy z różnymi instytucjami działającymi w środowisku lokalnym. Są to:

- Wydział Edukacji i Sportu przy UM w Przemyślu
- Kuratorium Oświaty
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
- Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży
- Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom
- Wydział Kuratorów przy Sądzie Rodzinnym
- Policja i Straż Miejska
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
- PCK - Oddział Regionalny
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- TPD - Oddział w Przemyślu
- Stowarzyszenie Animatorów Trzeźwości
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
- Wydział Ochrony Środowiska UM
- Zarząd Parków Krajobrazowych w Przemyślu
- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
- Podkarpackie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Oddział w Przemyślu
- Centrum Kulturalne w Przemyślu
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 w Przemyślu
- Dom Dziecka w Prałkowcach
- Dom Opieki Społecznej
- Świetlica Środowiskowa "Wzrastanie"


Mocne strony naszych działań

- wzrost świadomości uczniów w zakresie dbałości o zdrowie własne i innych,
- masowy udział młodzieży w rajdach szkolnych,
- większe zaangażowanie uczniów w działalność społeczną w szkole i środowisku,
- założenie Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi "Kropelka",
- poprawa higieny osobistej uczniów,
- poprawa bazy sanitarnej szkoły (zakończone remonty sanitariatów),
- komfort pracy w szkole zimą (docieplenie budynku, wymiana okien),
- zaakceptowanie naszego logo dla Przemyskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie,
- integracja zespołu nauczycielskiego (rajdy, wycieczki).